Hayata her zaman "HAZIR" olun...
Bizi Arayın! 0 312 286 50 05

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

 

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

 

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

 

 

 

Eğitim programının geliştirme sürecinde program öğeleri ile ilgili esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bu açıklamalarda her bir öğe için tercih edilen yaklaşım ve gerekçeleri verilmektedir. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen öğrenme hedefleri ile ilgili esaslar, programın içeriği ile ilgili esaslar, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar ve ölçme-değerlendirme süreci ile ilgili esaslar verilmiştir.

 

Programın öğrenme hedeflerine ilişkin esaslar

 

Öğrenme hedefi, katılımcıların öğretme-öğrenme süreci sonucunda neleri kazanacaklarını belirten ifadelerdir.  Bu programda, her konunun amacı ve alt başlıkları belirlenmiştir. Bu tanımlamalar eğiticinin, yürüteceği dersi bu çerçevede planlamasına ve yürütmesine yardımcı olacaktır.

 

Programın içeriği ile ilgili esaslar

 

Programın içeriği belirlenirken ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen bu konular; makro ölçekte ve işletme düzeyinde işyeri hekiminin ihtiyacını karşılayacak düzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sağlık alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır. İşyeri hekimlerinin mesleklerini işyerinde icra ederken uymakla yükümlü oldukları ulusal ve uluslarası düzenlemelerin iş sağlığı bakış açısı ile hekime aktarılması amaçlanmaktadır.

 

Tablo 1`de bu program için seçilen konular ve bu konulara ayrılan süreler yüz yüze ve toplam olarak ayrı ayrı verilmiştir. Tabloda yüz yüze eğitim için belirlenen süreler, yüz yüze verilmesi gereken en az süreleri ifade etmekte olup eğitim kurumları bu süreyi artırabilirler.

 

Tablo 1. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları ve Ayrılan Süreler.

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

1

3

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

5

Temel Hukuk

1

2

6

İş Hukuku

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

1

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

4

12

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

2

12

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

1

3

13

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

6

6

14

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

3

6

15

Çalışma Ortamı Gözetimi

3

4

16

İş Hijyeni

1

3

17

Fiziksel Risk Etmenleri

4

8

18

Kimyasal Risk Etmenleri

3

6

19

Biyolojik Risk Etmenleri

1

2

20

Psikososyal Risk Etmenleri

2

4

21

Ergonomi

3

6

22

Korunma Politikaları

4

6

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

24

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

1

3

25

Büyük Endüstriyel Kazalar

1

3

26

İş Kazaları

3

6

27

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

0

1

28

Meslek Hastalıklarına Giriş

3

6

29

İşle İlgili Hastalıklar

1

2

30

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

4

8

31

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

1

1

32

Mesleki Cilt Hastalıkları

1

3

33

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

1

2

34

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

1

1

35

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

1

2

36

Mesleki Kanserler

1

2

37

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

1

4

38

Mesleki İşitme Kayıpları

1

2

39

Toksikoloji

1

2

40

İş Sağlığında Güncel Konular

1

2

41

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

0

3

42

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

2

4

43

Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

0

2

44

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

2

4

45

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

3

6

46

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

2

5

47

İş Sağlığı Etiği

2

5

48

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

8

8

49

Son Test ve Genel Değerlendirme

1

1

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

 -

40

GENEL TOPLAM:

 -

220

 

Öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar

 

Programda belirlenen amaçlara ulaşılması ve katılımcıların etkili, verimli ve ilgi çekici bir öğrenme süreci geçirebilmesi için yapılacak eğitimlerde bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

 

Katılımcıların, yetişkin oldukları unutulmamalı ve öğrenme sürecinde onları aktif kılacak yöntemler, stratejiler ve teknikler kullanılmalıdır. Vaka incelemeleri, örnek olay çalışmaları, büyük grup, küçük grup tartışmaları, soru-cevap, beyin fırtınası vb. yöntem ve tekniklerin kullanılması önerilmektedir. Ele alınan konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, görseller, bilgisayar destekli sunumlar, modeller ve uygun araç-gereçler kullanılmalıdır.

 

Eğiticinin yürüteceği bir ders için üç kısım önerilir. Öncelikle, dersin nasıl başlayacağına karar verilmelidir.  Dersin giriş aşaması olan bu kısımda, ilk olarak eğiticinin kendini tanıtması ve katılımcılarla tanışması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, katılımcıların dikkatlerini öğrenilecek konu üzerinde yoğunlaştırmak, öğrenme konusunda onları isteklendirmek, o ders ile katılımcılara kazandırılması düşünülen özellikler (dersin öğrenme hedefleri) ve katılımcıları dersin akışı konusunda bilgilendirmek gerekmektedir. Bu kısım için dersin ilk 5-10 dakikası ayrılabilir.

 

İkinci aşama olan gelişme bölümünde ise katılımcıların yeni konu, tema ya da beceri ile tanışmaları amaçlanmaktadır. Bu aşamada katılımcının, yeni konuyu farklı öğrenme etkinlikleriyle, sorularla, tartışmalarla ya da uygulamalı çalışmalarla öğrenmesi beklenmektedir. Bir dersin en uzun süresi bu bölüme verilmelidir.

 

Bir dersin üçüncü ve son aşaması, kapanış ya da sonuçturBir yansıtma süreci olarak da kabul edilen bu bölümde; özetleme, soru sorma ve gelişme bölümünde yapılan çalışmalar üzerinde konuşma, değerlendirme yapılarak katılımcının öğrenme sürecinden ne kazandığı belirlenmeye çalışılır.

 

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar

 

Değerlendirme, katılımcıların nasıl düşündüklerini, ne bildiklerini ve hangi becerilere sahip olduklarını belirleme yolu olarak tanımlanabilir. Eğitim sürecinde yapılan değerlendirmelerin iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki, katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemek, diğeri ise yürüttüğümüz dersin niteliği hakkında geri bildirimler vermektir.

 

Katılımcıların belirlenen hedeflere ne derece ulaştıklarını belirlemenin birçok yolu bulunmaktadır. Kısa ya da uzun cevaplı sorular, ders içi gözlemler, katılımcılarla grup olarak ya da ayrı ayrı yapılan görüşmeler, proje çalışmaları vb. gibi tekniklerle katılımcıların verilen dersin öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştıkları ortaya konulabilir.

 

Ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konusunda temel kaynak öğrenme hedefleridir. Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinde hedeflenenlerden ne kadarının gerçekleştirildiğini gösterdiği için bir taraftan hedef kitle hakkında önemli bilgiler elde edilirken, diğer taraftan öğretim sürecinin niteliği hakkında da geribildirimler alınabilir. Bu bilgiler daha sonra yapılacak planlamaların daha etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına yardımcı olacaktır.

 

Derslerle ilgili ayrı ayrı yapılan bu değerlendirmelerin yanında programın genel olarak başarısını belirlemek üzere programın başında bir ön test ve bitiminde de bir son test uygulamasının yapılması gerekmektedir.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Uygulama Esasları

 

Bu program üç ayrı bölümden oluştuğu için uygulama esasları bu üç bölüme göre ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

 

 1. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
 2. Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak planlanmalıdır.
 3. Saat 21:00`dan sonra eğitim yapılmamalıdır.
 4. Her ders; giriş, gelişme ve kapanış/sonuç etkinlikleri olarak yürütülmelidir.
 5. Eğitim programında yer alan ilk 10 konunun sıralaması değiştirilmemeli ve bu konularla programa başlanmalıdır. Diğer konuların veriliş sırası, Bakanlığın uygun gördüğü biçimde değiştirilebilir.
 6. Derslere ayrılan sürelerde, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için ders saati belirtilmiş ise, öncelik bu dersin uzaktan eğitim bölümüne verilecektir. Aynı dersin uzaktan eğitimle alınması gereken bölümü tamamlandıktan sonra alınacak yüz yüze eğitimlerde öğrenilen bilgilerin tartışılması, katılımcıların sorularının ya da anlaşılamayan konuların açıklaması şeklinde yürütülmesi sağlanacaktır.

 

b) İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programı uzaktan eğitim ilkeleri 

 

1) Eğitim kurumları, Bakanlıkça belirlenen işyeri hekimliği temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.

 

2) Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar olmalıdır. Eşzamanlı eğitimlerde sanal sınıflarda katılımcı sayısı  25 kişiden fazla olamaz.

 

3) Her dersin en az bir sorumlu eğiticisi olmalıdır.

 

4) Uzaktan eğitimde görev alacak eğitimcilerin ve ders içeriklerini hazırlayacak alan uzmanlarının uzaktan eğitim ve ders içeriği hazırlama konularında eğitilmelerini ilgili eğitim kurumu sağlayacaktır.

 

5) Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun çoklu ortamlarla (yazılı, işitsel ve ders içeriğine uygun görsel materyal)  desteklenmiş bir şekilde hazırlanacaktır.

 

6) Kurum, katılımcının programa katılımını düzenli olarak ilkeler başlıklı (B) bölümünün II/d maddesinde açıklanan esaslar çerçevesinde takip etmek ve istenildiğinde yetkililere sunmak zorundadır.

 

7) Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri ve içerik yönetim sistemleri aracılığı ile yapılır.

 

8) Uzaktan eğitim yapacak kurumlar, uzaktan eğitim amacıyla kullandıkları sistemlere Genel Müdürlüğün denetim amaçlı erişimini sağlayacaklardır.

 

A. Tanımlar

 

Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

 

Kurum: İşyeri hekimliği eğitim kurumunu,

 

Katılımcı: İşyeri hekimliği belgesi almak için eğitime katılan hekimi,

 

Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Management System): Katılımcı, eğitici ve yöneticilerin çevrimiçi öğrenme hizmetlerine erişmesini sağlayan ve bunları düzenleyen sistemi,

 

Eşzamanlı (senkron) eğitim: Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi,

 

Eşzamansız (asenkron) eğitim: Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi,

 

Yazılı materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü yazıyı,

 

Görsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü görüntüyü,

 

İşitsel materyal: Elektronik/manyetik ortamda bulunan her türlü sesi,

Sanal sınıf: Eğitici(ler) ile katılımcıların aynı anda farklı mekanlarda iletişim içinde oldukları eğitim ortamını,

 

İfade eder.

 

 B. İlkeler

Aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususlar kurumun uzaktan eğitim hizmeti sunduğu web sitesinde bulunacaktır.

 

 1. I.         Eğitim programı
  1. a.         Derslerin amaç ve öğrenim hedefleri

Her bir dersin amaç ve öğrenim hedefleri kısa, açık ve yalın maddeler halinde belirtilmelidir.

 1. b.        Ders programı
  1.                              i.     Katılımcının her bir ders için harcaması gereken en az zaman belirtilmelidir.
  2.                            ii.     Katılımcının harcadığı sürenin nasıl ölçüleceği ve katılım süresinin nasıl tespit edileceği açıkça belirtilmelidir.
  3.                          iii.     Kurum, sanal sınıf uygulamasında, her sınıfın en fazla katılımcı sayısını ve eğiticilerin o sınıfla hangi saatler arasında iletişim içinde olacağını belirtmelidir.
  4.                          iv.     Sanal sınıf uygulamaları günde en fazla üç saat olacak şekilde planlanmalıdır.
  5.                            v.     Program güncel bilgileri yansıtmalı ve uygulamaya dönük olmalıdır.
   1. c.                                          Eğitim materyali:
   2.                              i.     Eğitim içinde kullanılan yazılı, görsel veya işitsel materyallerden herhangi birinin oranı %50’den fazla olamaz. Eğitim içeriğinde kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyalin dağılım oranı belirtilmelidir.
    1. d.        Ölçme ve Değerlendirmeler
    2.                              i.     Katılımcıların kazanımlarını belirlemeye yönelik ne tür ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılacağı belirtilmelidir.
    3.                            ii.     Katılımcının grup içindeki düzeyi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenmelidir.
    4.                          iii.     Her dersin ve ayrıca programın bütünü için uzaktan eğitim öncesi ve sonrasında katılımcı bilgi düzeyinin belirlenmesine yönelik uygun elektronik ölçme-değerlendirme sistemleri sunulmalıdır.
     1. e.         Eser sahipliği
     2.                              i.     Ders içinde kullanılan materyal, ticari olarak daha önce üretilmiş ise, telif bilgileri belirtilmelidir. Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun uygulanmasından sorumludur.
     3.                            ii.     Ders içinde kullanılan materyal, özgün ama kurum dışında hazırlatılmış ise, kurum tarafından hazırlığa katkıda bulunanlarla birlikte hazırlayanlara ilişkin bilgiler belirtilmelidir.
      1. f.          Öğrenim yönergeleri
      2.                              i.     Katılımcının ders içindeki eğitim materyalini nasıl kullanacağı ve çalışma önerileri belirtilmelidir.

 

 1. II.      Eğitim hizmetleri
  1. a.                                         Danışma
  2.                              i.     Katılımcının uzaktan eğitimle ilgili bilgi almak için kullanabileceği danışma yolları ve sorumluları belirtilmelidir.
  3.                            ii.     Kurumun katılımcılardan gelen soru ve taleplere nasıl geri bildirim belirtilmelidir. Geri bildirimin süresi 24 saati geçmemelidir.
   1. b.        Aksaklık: Uzaktan eğitim süresince oluşabilecek aksaklıklarda, katılımcının nasıl yönlendirileceği ve sorumlular belirtilmelidir.
    1. c.         Bildirim
    2.                              i.     Katılımcı uzaktan eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olduğunda, sonucun katılımcıya nasıl bildirileceği ve sonraki süreçler belirtilmelidir.
    3.                            ii.     Yeterli süreyi ayırmadığı ve/veya katılım ücretini ödemediği için program dışına çıkan katılımcıların sayısı ve isimleri Genel Müdürlüğe bildirilmelidir.
     1. d.        Katılımcı izleme
     2.                              i.     Katılımcıların eğitim programına katılımlarının ve giriş-çıkışlarının nasıl denetlendiği ve bu denetlemenin sıklığı açıkça belirtilmelidir. Yetkililerce istendiğinde bu derse katılım dökümünün hangi yolla ve ne biçimde verileceği açıklanmalıdır.

 

 1. III.   Katılımcı hizmetleri
  1. a.         Katılımcı kabulü
   1.                              i.     Programa katılım şartları ve gerekli belgeler açıkça belirtilmelidir.
   2.                            ii.     Bu bilgiler beş yıl süreyle saklanmalıdır.
   3.                          iii.     Bu bilgilerin nasıl saklandığı ve bunlara erişim güvenliğinin nasıl sağlandığı yetkililere bildirilmelidir.
    1. b.        Katılımcı kaydı
     1.                                   i.     Programa kayıt süreci tanımlanmalıdır. Tanım içinde:
      1. Katılımcıdan istenen bilgiler,
      2. Katılımcı ile sözleşme,
      3. Katılım ücreti,
      4. Sözleşmenin iptalini gerektiren durumlar

ayrıca belirtilmelidir.

 1.                                 ii.     Kayıt için kullanılan tüm formlar istenmesi halinde yetkililere iletilmelidir.
 2.                               iii.     Kurum, kayıt için ödenen bedel dışında, herhangi bir nedenle ek bir ücret talep edemez.

 

 1. IV.   Katılımcı başarısı ve memnuniyeti
  1. a.         Katılımcı başarısı
  2.                              i.     Katılımcıların başarısını gösteren döküm, istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.
   1. b.        Katılımcı memnuniyeti
   2.                              i.     Programın bütününe ilişkin katılımcı görüşünün nasıl alınacağı belirlenmelidir.
    1.                            ii.     Memnuniyet görüşlerine ilişkin döküm istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

 

 

 1. V.           Reklam ve tanıtım

Kurum, hiçbir kayıt, kabul ve eğitim materyalinde ve uzaktan eğitim sitesinde herhangi bir ticari şirketin ya da markanın dolaylı ya da doğrudan tanıtımına ve reklamına ya da (sponsorluk dahil) bu anlama gelebilecek kullanımına yer veremez. Kurumun eğitimini başarı ile bitiren ve işyeri hekimliği yapan hekimlerin işyeri adını belirten referansları da bu kapsamdadır.

 

 1. VI.   Yapı ve donanım
 2. a.         Yapı:  Uzaktan eğitimin verildiği merkezin adres ve servis sağlayıcı bilgileri istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.
 3. b.        Donanım: Uzaktan eğitim için kullandığı tüm donanımın ve kullandığı yazılımların dökümünü istenildiğinde yetkililere bildirilmelidir.

 

Yetkililer gerekli gördüğünde, yukarıdaki bilgilere ek açıklamalar isteyebilir. Komisyon, zaman içinde yeni değerlendirmeler yaparak ilkelerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

c) Programın uygulamalı eğitim bölümü ile ilgili esaslar

 

 1. Eğitimin süresi bir günde en az 4, en fazla 8 saattir.
 2. Eğitim süresinin hesaplanmasında işyeri hekimi adayının sadece işyerinde geçirdiği süreler dikkate alınır. İşyerine gidiş ve gelişlerde geçen süreler dikkate alınmaz.
 3. İşyeri hekimi adayının, uygulama eğitimini göreceği işyerinde geçireceği toplam 40 saatlik eğitim süresinin en az 20 saatini, o işyerinde görevli işyeri hekimiyle, bulunması halinde en az 4 saatini iş güvenliği uzmanıyla birlikte geçirmesi sağlanacaktır.
 4. İşyeri hekimi adayın, işyerinin her bölümüne girmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin karar aşamalarından haberdar olması sağlanacaktır.
 5. Ekte yer alan uygulama formu doldurularak ve işyeri hekimine onaylatılarak ilgili eğitim kurumuna teslim edilecektir.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programında Görev Alacak Eğiticilerin Nitelikleri

 

Eğitici Kodu

Eğitici Niteliği
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan;

H-1

İşyeri hekimleri

H-2

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip hekimler

H-3

Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az 4 yarıyıl ders veren hekimler

H-4

 

İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları

H-5

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanları

H-6

İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar

H-7

Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları

H-8

Bakanlık iş müfettişleri

H-9

Bakanlık çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları

H-10

Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 4 yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültesi mezunları

H-11

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olanlar

 

 

 

 

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları, Amaçları, Öğrenme Hedefleri, Süreleri ve Eğitici Dağılımları

 

Sıra No / Konu 1 / Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
Konunun genel amacı Yüz yüze eğitim programının açılışında, programın tanıtımı ve katılımcıların ve eğiticinin tanışmasını sağlayarak olumlu bir eğitim ortamı oluşturmak, katılımcıların kurs öncesi beklentilerini almak ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla kurum içinde ön test uygulamaktır.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-11

 

 

 

 


Sıra No / Konu
2 /  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
Konunun genel amacı Katılımcıları, iş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmektir.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş sağlığı ve güvenliği kavramını tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimini özetler.
 • Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini belirtir.
Konunun Alt Başlıkları
 • İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları
 • Türkiye`de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
 • İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi
 • Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği
  • Kavram
  • Gelişme aşamaları
  • Kapsam
  • İş ve sağlık ilişkileri
  • Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri
   • Uygun işe yerleştirme
   • İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
   • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü
   • Aralıklı kontrol muayenesi
   • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-11

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 3 / İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinde risk önleme kültürü ve bütünsel yaklaşımın önemi ve felsefesini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş sağlığı ve güvenliğinde risk önleme kültürünü tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliğinde bütünsel yaklaşımın faydalarını bulur.
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülmesinin gerekliliği sonucunu çıkarır.
Konunun alt başlıkları
 • İş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım
 • İşyerinde risk önleme kültürü
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam
  • Evde güvenlik

à      Mutfakta güvenlik

à      Banyoda güvenlik

à      Çocuk ve yaşlıların güvenliği

 • Ofiste güvenlik
 • Okulda güvenlik
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşam boyu öğrenme
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-11

 

 

 

 

Sıra No / Konu 4 / Türkiye’de ve dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Konunun genel amacı Katılımcılara, istatistikî veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumu hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • ILO iş sağlığı ve güvenliği verileri, WHO meslek hastalıkları verileri, OSHA AB ülkeleri iş sağlığı ve güvenliği verileri ve SGK Türkiye iş sağlığı ve güvenliği verilerini kullanarak mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu belirler.
 • Sosyo-ekonomik gelişmişlik ile iş sağlığı ve güvenliği ilişkisini belirler ve karşılaştırma yapar.
Konunun alt başlıkları
 • İstatistiklerle dünyadaki İSG durumu
 • ILO, WHO, OSHA-EU
 • SGK verileri ile Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği durumu
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye karşılaştırması
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-11

 

 

 

 

 

 


Sıra No / Konu
5 / Temel Hukuk
Konunun genel amacı Katılımcıların, hukuk normlarının niteliği ve temel hukuk kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar, hukuk normlarının niteliği ile anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramlarını tanımlar.
Konunun alt başlıkları
 • Hukuk normlarının niteliği
 • Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönerge kavramları
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-11**Hukukçu

 

 

 

Sıra No / Konu 6 / İş Hukuku
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği alanında tarafların sorumluluk, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş hukukunun temel amaç ve ilkelerini tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı tanımlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonunu analiz eder
 • İş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkililerin rollerini açıklar.
 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklarını ve işin düzenlenmesine ilişkin hükümleri sıralar.
 • Sosyal güvenlik alanında, işyeri hekiminin ve tarafların sorumlulukları ile çalışanların haklarını (sigortalılık, sağlık nedeniyle raporlu olunan günler, sağlık yardımları, maluliyet, emeklilik ve diğer yardımlar) belirler.
 • Hukuksal başvuru yöntemlerini gösterir.
Konunun alt başlıkları
 • İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları ve iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi
 • İşverenin sorumluluk, hak ve yükümlülükleri
 • İşverenlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı
  • İşverenlerin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta kusurun rolü
  • İşverenler tarafından ödenecek tazminatlar
  • Maddi-manevi tazminat
  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Rücu tazminatı
  • İşverenin idari sorumluluğu
  • İşverenin cezai sorumluluğu
  • İşveren ile sözleşme yapma ve sonlandırma,
  • Çalışma sürelerine (tam ve kısmi süreli) ilişkin hükümler
  • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları
  • İşveren vekilinin sorumluluğu
  • İşyeri hekiminin ve çalışanların istihdamı ile işten çıkarılmada öngörülen iş güvencesi ve tazminat sistemlerine ilişkin düzenlemeler
  • İşçilerin hak ve yükümlülükleri
  • İş güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri
  • İş güvencesine ilişkin genel esaslar
  • Sendikaların sorumluluğu
   • Eğitim sorumluluğu
   • İş sağlığı ve güvenliği konularında toplu iş sözleşmelerinden yararlanılması
   • İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki yapısı
   • Bireysel iş hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalığı
    • Nedensellik bağı
    • Meslek hastalıkları mevzuatı (5510 sayılı Kanun, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, Yüksek Sağlık Kurulu Yönetmeliği)
    • Sonuçlanmış yargı kararları
Yüz yüze / toplam ders saati 3/5
Eğitici H-7, H-8, H-10**Hukukçu

 

 

 

 


Sıra no / Konu
7 / Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Konunun genel amacı Katılımcıların, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeleri açıklar.
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipleri sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Anayasa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki temel prensipler
Yüz yüze / toplam ders saati -/2
Eğitici H-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 8 / Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini ifade eder.
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ILO, WHO, OSHA gibi uluslararası kurum ve kuruluşları tanımlar.
Konunun alt başlıkları
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemi
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

à      İSGGM, İSGÜM

à      İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

à      ÇASGEM

à      SGK

 • Sağlık Bakanlığı
 • İşçi ve işveren kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA)
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-11

 

 

Sıra No / Konu 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
Konunun genel amacı Katılımcıların, Türkiye tarafından onaylanmış uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sözleşmeleri ve tavsiye kararlarını (ILO 155 ve 161 sayılı sözleşmeler ve diğer iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sözleşmeler.) açıklar.
 • AB’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında yayınlamış olduğu 89/391 EEC sayılı Çerçeve Direktif ve diğer alt direktifleri sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • ILO sözleşmeleri (155 ve 161 sayılı)
 • AB 89/391 EEC Sayılı Direktif
Yüz yüze / toplam ders saati 1/4
Eğitici H-11

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 10 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;

 • İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını sıralar.
 • İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını söyler.
 • Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) eliyle işyeri hekimliği hizmetlerinin sunumunu söyler.
 • Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulması ve çalışmalarını tanımlar.
 • İlgili diğer iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri uygulamalarında işyeri hekiminin görevlerini sıralar.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları
 • İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları
 • TSM ve OSGB kurulması ve çalışmaları
 • İlgili diğer iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve uygulamada işyeri hekiminin görevleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi
 • YÖNETMELİKLER LİSTESİ:
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
  • İşyeri Hekimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
  • İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği
  • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
  • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
  • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
  • Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik
  • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (92/58/EEC)
  • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 90/270/EEC)
  • Gürültü Yönetmeliği (2003/10/EC-(86/188/EEC)
  • Titreşim Yönetmeliği (2002/44/EC)
  • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (92/57/EEC)
  • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  (98/24/EC-2000/39/EC Sınır Değer)
  • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC)
  • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 90/394/EEC-97/42/EEC-99/38/EC)
  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (83/477/EEC)
  • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (89/654/EEC)
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (89/655/EEC)
  • Elle Taşıma İşleri Hakkında Yönetmelik   (90/269/EEC)
  • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (89/656/EEC)
  • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/104/EEC)
  • Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (92/91/EEC)
  • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (91/383/EEC)
  • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik(2000/54/EC-93/88/EEC-97/59/EC-97/65/EC)
  • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (93/103/EEC)
  • İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
  • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
  • Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (92/85/EEC)
  • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
  • Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik
Yüz yüze / toplam ders saati 4/12
Eğitici H-1, H-5, H-7, H-8

 

Sıra No / Konu 11 / İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının yasal dayanağını ve önemini belirler; işleyişi ve üyeleri ile ilgili mevzuatı tanımlar.
Konunun alt başlıkları
 • Yasal dayanak
 • Kurulun oluşumu, üyeleri ve kurulacak işyerleri
 • Kurulun faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlukları
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-11

 

 

Sıra No / Konu 12 / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaygın olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standartları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar, yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesini açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800
 • TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001
 • Politika belirleme ve planlama
 • Kontrol ve düzeltici – önleyici faaliyetler
 • Kayıt ve tetkik
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-5, H-6, H-7, H-8**Teknik

 

 

 

 

Sıra No / Konu 13 / Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Konunun genel amacı Katılımcıların, risk değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ile risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar.
 • Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar.
 • İşyerlerindeki riskleri değerlendirir.
Konunun alt başlıkları
 • Tehlike ve risk kavramı
 • Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi
 • Risk değerlendirmesi ekibi ve çalışan katılımı
 • Risklerin kıyaslanması
 • Risk kontrolü ve korunma
 • Risk yönetimi
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 6/6
Eğitici H-5, H-6, H-7, H-8*, H-10***Teknik

**Mühendis, mimar veya teknik eleman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 14 / İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde sağlık gözetimi ve biyolojik izleme hakkında temel ilkeleri bilmelerine ve uygulanmasını kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımlarını belirler.
 • Çalışanın sağlık gözetimi talep hakkını söyler.
 • İşyerinde “uygun işe uygun işçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak işe giriş muayeneleri ve aralıklı kontrol muayenelerini yapar.
 • İşyerinde biyolojik izlem yapar.
 • İşyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalışanları özel olarak izler.
 • Sağlık gözetiminde hekimin sorumluluklarını sayar.
 • Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisini örneklerle açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • Sağlık gözetimi tanımı ve uygulama adımları
 • İşyerinde “uygun işe uygun işçi” ilkesi dikkate alınarak yapılacak işe giriş muayeneleri
 • Aralıklı kontrol muayeneleri
 • İşyerinde biyolojik izleme
 • İşyerinde kronik ve sistemik hastalıkları olan çalışanların özel olarak izlenmesi
 • Sağlık gözetiminde hekimin sorumlulukları
 • Sağlık gözetiminin koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle anlatılması
 • Mesleki rehabilitasyon kavramı ve standartları
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-11**Hekim

 

 

 

Sıra No / Konu 15 / Çalışma Ortamı Gözetimi
Konunun genel amacı Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;

 • Çalışma ortamının gözetimini tanımlar ve kapsamını açıklar.
 • Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izlemenin ilişkisini açıklar.
 • Çalışma ortamının gözetimine ait kayıtları sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Çalışma ortamının gözetimi tanımı ve kapsamı
 • Gözetim amaçlı ortam ölçümü ve biyolojik izleme
 • Çalışma ortamının gözetimine ait kayıt ve istatistikler
 • İlgili Mevzuat
 • Koruyucu hekimlik uygulamalarına etkisinin örneklerle anlatılması
Yüz yüze / toplam ders saati 3/4
Eğitici H-1, H-2, H-4, H-7, H-8**Teknik

 

 


Sıra No / Konu
16 / İş Hijyeni
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;

 • İş hijyeninin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.
 • İş hijyeni konusunda sorumlulukları ve ilişkileri sıralar (işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş güvenliği uzmanı vb.).
 • Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • İş hijyeni  tanımı,
 • İş hijyeni konusunda işyeri hekiminin sorumlulukları,
 • İlgili mevzuat,
 • Ölçüm ve kontrol yöntemleri.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-7, H-8*, H-11***Teknik

**Kimya mühendisi, kimyager, eczacı, biyolog, halk sağlığı uzmanı veya iş sağlığı bilim doktoru

 

 

 

Sıra No / Konu 17 / Fiziksel Risk Etmenleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenlerini tanımlar.
 • Fiziksel risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri belirtir.
 • Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 • Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve işyeri hekiminin bu konudaki görevlerini açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri:
  • Gürültü-Titreşim
  • Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve havalandırma)
  • Aydınlatma
  • İyonize ve non-iyonize ışınlar
  • Alçak ve yüksek basınç
  • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 4/8
Eğitici H-11** Fizik lisans mezunu ile endüstri, fizik, maden ve makine mühendisleri

 

 

 

Sıra No / Konu 18 / Kimyasal Risk Etmenleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerini tanımlar.
 • Kimyasal risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri tanımlar.
 • Ülkemizde ve dünyada kimyasal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 • Kimyasal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve işyeri hekiminin bu konudaki görevlerini açıklar.
Konunun alt başlıkları İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasal risk etmenleri:

 • Tozlar:
  • Sınıflandırılması (organik tozlar, inorganik tozlar)
  • Mesleki maruziyet alanları
  • Çalışan sağlığına etkileri
  • Ortam ve biyolojik ölçüm metotları
  • Erken tanı yöntemleri
  • Korunma yöntemleri
  • Gaz, buhar ve dumanlar
   • Kaynak çeşitleri ve gazları
   • Solventler, asit ve bazlar, metaller ve tuzlar
   • Pestisitler
   • Çalışan sağlığına etkileri
   • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS), Risk (R) ve Güvenlik (S) tanımları,
   • Önleme ve korunma yöntemleri
   • Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü
   • Kanserojen, mutojen ve toksik maddeler
   • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler
   • Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-11** Kimya mühendisi, kimya lisans mezunu

 

Sıra No / Konu 19 / Biyolojik Risk Etmenleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen biyolojik risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitleri tanımlar.
 • Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek mikroorganizmaların özelliklerini açıklar.
 • Sayılan hastalık etmenlerinin tanınmasında kullanılabilecek basit mikrobiyolojik parametreler ve basit laboratuar yöntemlerini sıralar.
 • Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Biyolojik etmenlerden doğacak riskler
 • Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları
 • Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalacağı riskler
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-11**Hekim, eczacı, biyolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 20 / Psikososyal Risk Etmenleri
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerlerinde çalışanları olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenlerini ve sağlık etkilerini tanımlar.
 • Psikososyal risklerle ilgili kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
 • Türkiye’de ve dünyada psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 • İşyerinde stresin ve psikososyal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve işyeri hekiminin bu konudaki görevlerini açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri:
  • Çalışma ortamı
  • Çalışma süresi
  • Ücret
  • Yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler
  • Sendikalaşma
  • Kreş, gündüz bakımevi vb.
  • Gebe ve emziren çalışanlar
  • Genç çalışanlar
  • Tacizler
  • Stres
  • Ayrımcılık, baskı ve taciz
  • Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları
  • Çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasında ekip çalışması ve iş psikoloğunun önemi
  • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 2/4
Eğitici H-2*, H-11***Doktora

**Halk sağlığı uzmanı, psikiyatrist, psikolog veya endüstri mühendisleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 21 / Ergonomi
Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar.
 • Ergonomik risklerin etkilerini belirler.
 • Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • Çalışma yaşamı ve ergonomi
 • İş fizyolojisi ve biyomekanik
 • Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı
 • Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler
 • Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler
 • Ofis ergonomisi
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-2*, H-3**, H-7, H-8***, H-10*****Doktora

**Fizik tedavi ve rehabilitasyon veya halk sağlığı uzmanı

***Teknik

****Endüstri mühendisi.

 

 

Sıra No / Konu 22 / Korunma Politikaları
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın tanımları, yöntemleri ve önemini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Önleme ve korumayı tanımlar.
 • Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar.
 • Kaynağında koruma, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özelliklerini ifade eder.
Konunun alt başlıkları
 • Tanımlar,
 • Koruma düzeyleri (Temel, birincil, ikincil, üçüncül),
 • Kaynağında korunma uygulamaları,
 • Ortama yönelik koruma uygulamaları (makine koruyucuları, havalandırma ve iklimlendirme prensipleri),
 • Kişisel koruyucu donanım (KKD).
Yüz yüze / toplam ders saati 4/6
Eğitici H-1, H-2, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8*, H-10***Teknik

**Mühendis, mimar veya teknik eleman

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 23 / Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde elektrikle çalışmalarda ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu risklere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Elektrikle ilgili risk etmenlerini belirler.
 • Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri sınıflandırır, elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemleri açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • Elektrik enerjisi ve tanımlar
 • Elektriğin sağlık üzerine etkileri
 • Önleme ve korunma yöntemleri
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-5, H-6*, H-7, H-8**, H-10**Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisleri ile teknik öğretmenleri

**Teknik

 

 

 

Sıra No / Konu 24 / Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Yanmanın tanımını yapar ve türlerini sayar.
 • Parlayıcı sıvı buharları ve gazları sıralar.
 • Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamları gösterir.
 • Önleme, korunma ve mücadele yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Yanmanın tanımı ve türleri
 • Parlayıcı sıvı buharları ve gazlar
 • Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamlar
 • Önleme, korunma ve mücadele yöntemleri
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-5*, H-6*, H-7, H-8**, H-10**Kimya, maden, petrol ve doğal gaz mühendisleri

**Teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 25 / Büyük Endüstriyel Kazalar
Konunun genel amacı Katılımcıların, endüstriyel etkinliklerden kaynaklanan çevre sağlığı sorunları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerinde çevresel risk faktörlerini tanımlar.
 • Çevresel kirlenme kavramı ve birincil/ikincil kaynaklarını sıralar.
 • Acil durum planı ve hekimin rolünü belirler.
 • Endüstriyel kazaların önlenmesi konusunda örnekler verir.
Konunun alt başlıkları
 • İşyerlerinde bulunabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk, etmenlerinin çevre üzerine olan etkileri ve ölçüm yöntemleri,
 • Majör çevresel kirleticiler (asbest, kurşun, dioksin, pestisitler, iyonize/iyonize olmayan radyasyon vb.),
 • Endüstriyel kazalar ve kazara salınım kavramı,
 • Endüstriyel emisyonlar
 • Endüstriyel atıklar
 • Acil durum planı ve hekimin rolü,
 • Kazaların önlenmesi,
 • Kazalardan korunma.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-5, H-6*, H-7, H-8**, H-10**Çevre veya kimya mühendisleri

**Teknik

 

Sıra No / Konu 26 / İş Kazaları
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerlerinde karşılaşılabilecekleri iş kazalarını önleyebilmeleri için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş kazasını tanımlar.
 • Dünyada ve Türkiye’de iş kazası istatistiklerini ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan etmenleri analiz eder.
 • Önleme ile ilgili yöntemleri belirler.
 • İş kazası kayıt ve bildirimlerini oluşturur.
 • İnceleme ve rapor düzenlenmesini gösterir.
 • İş kazalarının önlenmesi ile ilgili olarak temel, birincil ve ikincil korunma yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • İş kazasının tanımı ve nedenleri
 • İş kazası kayıt, bildirim ve istatistikleri
 • İş kazası incelemesi ve rapor düzenlenmesi
 • İş kazalarından korunma
 • İş kazalarının epidemiyolojisi
 • Olgular üzerinden kaza raporları ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-5, H-7, H-8**Teknik
Sıra No / Konu 27 / İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde ilkyardım organizasyonu ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;

 • İlkyardımın tanımını yapar.
 • İşyerinde ilkyardım gerektiren durumları sıralar.
 • İşyerinde ilkyardım organizasyonunu açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • İlkyardımın tanımı,
 • İşyerinde ilkyardım gerektiren durumlar,
 • İşyerinde ilkyardım organizasyonu,
 • İlgili mevzuat.
Yüz yüze / toplam ders saati -/1
Eğitici H-11**Hekim

 

 

 

Sıra No / Konu 28 / Meslek Hastalıklarına Giriş
Konunun genel amacı Katılımcıların, çalışma ortamından kaynaklanan nedenlerle meydana gelen özel bir hastalık grubu olan meslek hastalıkları konularında sebep-sonuç ilişkilerini bilmelerine ve kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Meslek hastalığı tanımını yapar,
 • Meslek hastalıkları sınıflandırmasını sıralar,
 • Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı sürecini gösterir,
 • Meslek hastalıklarından korunmayı açıklar,
 • Türkiye’de ve dünyada meslek hastalıkları istatistiklerini karşılaştırır.
Konunun alt başlıkları
 • Meslek hastalığı tanımı
 • Meslek hastalıkları sınıflandırması
 • Meslek hastalıkları tıbbi ve yasal tanı süreci
 • Meslek hastalıklarından korunma
 • Türkiye’de ve dünyada meslek hastalıkları istatistikleri
 • İlgili mevzuat
  • Meslek Hastalıkları Tespiti İşlemleri Genelgesi (2008-113)
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-1, H-2, H-3*, H-4*Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 29 / İşle İlgili Hastalıklar
Konunun genel amacı Katılımcıların, çalışma yaşamında işle ilgili hastalıkların önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşle ilgili hastalıkların tanımı yapar ve meslek hastalıklarından farklılıklarını gösterir.
 • İşle ilgili hastalıklarda neden-sonuç ilişkisinin değerlendirilmesini yapar.
 • İşle ilgili hastalıklarda sağlık gözetiminde hekimin görevlerini tanımlar.
Konunun alt başlıkları
 • İşle ilgili hastalık tanımı,
 • İşle ilgili hastalıkların tipleri,
 • Korunma yöntemleri,
 • Sağlık gözetiminde hekime düşen görevler.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-1, H-2, H-3*, H-4*Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 30 / Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki solunum sistemi hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki solunum sistemi hastalıklarını tanımlar (işe giriş ve periyodik muayene yöntemleri, işyerinde risk etmenleri ve kaynaklarının belirlenmesi, solunum sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, diğer tanısal yöntemler, mesleki akciğer hastalıklarında maluliyet).
 • Pnömokonyozların tiplerini sıralar (kömür işçileri pnömokonyozu, silikozis, asbeste bağlı akciğer hastalıkları).
 • Mesleki havayolu hastalıklarını sıralar (mesleki astım, mesleki kronik obstrüktif akciğer hastalıkları).
 • Organik tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıklarını söyler.
 •  Buhar, duman ve solventler ve mesleki akciğer hastalıkları ilişkisini tanımlar (akut inhalasyon hasarı).
 • Mesleki akciğer kanserlerini açıklar.
 • Mesleğe bağlı akciğer enfeksiyonlarını sıralar.
 • Solunum sistemi hastalıkları ile mesleki çevre arasındaki ilişkinin önemini söyler.
 • Mesleki solunum sistemi hastalıklarında sağlık gözetimi, korunma ve erken tanı yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki solunum sistemi hastalıklarına giriş
 • Pnömokonyozlar (kömür işçileri pnömokonyozu, silikozis, asbeste bağlı akciğer hastalıkları)
 • Mesleki havayolu hastalıkları (mesleki astım, mesleki kronik obstrüktif akciğer hastalıkları)
 • Organik tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları
 •  Buhar, duman ve solventler ve mesleki akciğer hastalıkları (akut inhalasyon hasarı)
 • Mesleki akciğer kanserleri
 • Mesleğe bağlı akciğer enfeksiyonları
 • Solunum sistemi hastalıkları ile çalışma ortamı arasındaki ilişkinin önemi
 • Mesleki solunum sistemi hastalıklarında sağlık gözetimi, korunma ve erken tanı yöntemleri
 • Örnek vaka çalışmaları
Yüz yüze / toplam ders saati 4/8
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 31 / Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarını tanımlar.
 • Korunma yöntemlerini sıralar.
 • Erken tanı yöntemlerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıkları,
 • Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarına neden olabilecek etmenler,
 • Korunma yöntemleri,
 • Erken tanı yöntemleri,
 • Örnek vaka çalışması.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi veya iç hastalıkları

 

 

 

Sıra No / Konu 32 / Mesleki Cilt Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki cilt hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki cilt hastalıklarını tanımlar.
 • Mesleki cilt hastalığına yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki cilt hastalıkları
 • Mesleki cilt hastalığına yol açabilecek etmenler
 • Korunma yöntemleri
 • Erken tanı yöntemleri
 • Örnek vaka çalışması
Yüz yüze / toplam ders saati 1/3
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Dermatoloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sıra No / Konu
33 / Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki sinir sistemi hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki sinir sistemi hastalıklarını tanımlar.
 • Mesleki sinir sistemi hastalığına yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki sinir sistemi hastalıkları,
 • Mesleki sinir sistemi hastalığına yol açabilecek etmenler,
 • Korunma yöntemleri,
 • Erken tanı yöntemleri,
 • Örnek vaka çalışması.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Nöroloji.

 

 

 

Sıra No / Konu 34 / Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki genitoüriner sistemi hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki genitoüriner sistem hastalıklarını tanımlar.
 • Mesleki genitoüriner sistem hastalığına yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki genitoüriner sistem hastalıkları,
 • Mesleki genitoüriner sistem hastalığına yol açabilecek etmenler,
 • Korunma yöntemleri,
 • Erken tanı yöntemleri,
 • Örnek vaka çalışması.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Üroloji veya jinekoloji

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 35 / Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki bulaşıcı hastalıkların çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki bulaşıcı hastalıkları tanımlar.
 • Mesleki bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki bulaşıcı hastalıklar,
 • Mesleki bulaşıcı hastalıklara yol açabilecek etmenler,
 • Korunma yöntemleri,
 • Erken tanı yöntemleri,
 • İlgili mevzuat,
 • Örnek vaka çalışması.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

** Göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji.

 

 

 

Sıra No / Konu 36 / Mesleki Kanserler
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki kanserlerin çalışma hayatındaki önemi, çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki kanserleri tanımlar.
 • Mesleki kanserlere yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki kanserler ve IARC (Kanserojenler Listesi) sınıflaması,
 • Mesleki kanserlere yol açabilecek etmenler,
 • Korunma yöntemleri,
 • Erken tanı yöntemleri,
 • İlgili mevzuat,
 • Örnek vaka çalışması.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya tıbbi onkoloji.

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 37 / Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Konunun genel amacı Katılımcıların, çalışma yaşamında kas iskelet sistemi hastalıklarının önemi, korunma ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Kas iskelet sistemi hastalıklarını tanımlar.
 • Kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Sağlığı geliştirme programlarının etkisini açıklar.
 • Erken tanı yöntemlerini sıralar.
Konunun alt başlıkları
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları
 • Kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilecek etmenler
 • Korunma yöntemleri
 • Sağlığı geliştirme programlarının etkisi
 • Erken tanı yöntemleri
 • İlgili mevzuat
 • Örnek vaka çalışması
Yüz yüze / toplam ders saati 1/4
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji veya romatoloji.

 

 

Sıra No / Konu 38 / Mesleki İşitme Kayıpları
Konunun genel amacı Katılımcıların, mesleki işitme kayıplarının çalışma hayatındaki önemi, erken tanı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Mesleki işitme kayıplarını tanımlar.
 • Mesleki işitme kayıplarına yol açabilecek etmenleri sıralar.
 • Gürültü ölçümlerini söyler.
 • Korunma yöntemlerini belirler.
 • Erken tanı yöntemlerini belirtir.
 • Sağlık gözetiminde hekimin sorumluluklarını söyler.
Konunun alt başlıkları
 • Mesleki işitme kayıpları
 • Mesleki işitme kayıplarına yol açabilecek etmenler
 • Gürültü ölçümleri
 • Korunma yöntemleri
 • Erken tanı yöntemleri
 • İlgili mevzuat ve standartlar
 • Sağlık gözetiminde hekimin sorumlulukları
 • Örnek vaka çalışması
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-2*, H-3**, H-4*Doktora

**Kulak burun boğaz hastalıkları

 


Sıra No / Konu
39 / Toksikoloji
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında ve hekim açısından toksikolojinin önemi ve temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Toksikolojiyi tanımlar.
 • Mesleki maruziyet göstergelerini bulur.
 • Ekotoksisite kavramını tanımlar.
 • Sanayide yaygın kullanılan çeşitli maddelerin sağlık etkilerini bulur.
 • Kimyasal etmenlere bağlı meslek hastalıklarında erken tanı yöntemlerini sıralar.
 • Kimyasal etmenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilecek konular ve işyeri hekiminin sorumluluğunu ifade eder.
Konunun alt başlıkları
 • Toksikolojiye giriş ve tanımlar,
 • Mesleki maruziyet göstergeleri (MAC, TLV, TWA, NOAEL, PEL, OEL, STEL, vb),
 • Ekotoksisite kavramı,
 • Sanayide yaygın kullanılan çeşitli maddelerin sağlık etkileri;
  • Ağır metal zehirlenmeleri
  • Hekzan zehirlenmesi
  • Benzen zehirlenmesi
  • Kimyasal etmenlere bağlı meslek hastalıklarında erken tanı,
  • Kimyasal etmenlere maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilecek konular ve işyeri hekiminin sorumluluğu.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-2*, H-3**, H-4, H-11***Doktora

** Toksikoloji lisansüstü eğitimi

 

 

Sıra No / Konu 40 / İş Sağlığında Güncel Konular
Konunun genel amacı Katılımcıların, çok hızlı bir değişim ve gelişim içinde olan çalışma hayatında yeni ortaya çıkan etmenler, meslek hastalıkları ve yeni yaklaşım metotları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Çalışma ortamında yeni ortaya çıkan etmenleri bulur.
 • Meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık olarak tanımlanan yeni hastalıkları söyler.
 • İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında yeni açılımları belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Çalışma ortamında yeni ortaya çıkan etmenler (dioksinler vb.),
 • Meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık olarak tanımlanan yeni hastalıklar ( Hasta bina sendromu vb.),
 • İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında yeni açılımlar
Yüz yüze / toplam ders saati 1/2
Eğitici H-11**Hekim

 

 

Sıra No / Konu 41 / Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
Konunun genel amacı Katılımcıların, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İş sağlığı ve güvenliğinde risk gruplarının önemini açıklar.
 • Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gerekliliklerini belirler.
 • Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemlerini belirtir.
Konunun alt başlıkları
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında risk grupları
  • Kadın,
  • Özürlü,
  • Genç,
  • Yaşlı,
  • Göçmen çalışanlar
  • Risk gruplarının sağlık gözetimi
  • Risk gruplarının özel korunma yöntemleri
  • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati -/3
Eğitici H-11**Hekim

 

 

Sıra No / Konu 42 / Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde sağlığın geliştirilmesi programlarını hazırlamalarına ve uygulamak için gerekli temel bilgileri kazandırmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Katılımcılar,

 • İşyerinde sağlığın geliştirilmesi kavramını tanımlar.
 • İşyerinde sağlığın geliştirilmesine ilişkin program hazırlar.
 • Hazırlanan programın uygulanması ve izlenmesi konusunda dikkat edilecek hususları ifade eder.
Konunun alt başlıkları
 • “İşyerinde sağlığın geliştirilmesi” kavramı
 • İş yerinde sağlığın geliştirilmesi program örnekleri;
 • Sigara ve madde kullanımı
 • Sağlıklı yaşam
  • Doğru beslenme
  • Yaşam boyu egzersiz
  • Sigara ve madde kullanımı
  • Stresle baş etme
  • Örnek bir programın hazırlanması
  • Programın uygulanması ve izlenmesinde dikkat edilecek hususlar
Yüz yüze / toplam ders saati 2/4
Eğitici H-1, H-2, H-3, H-4, H-8**Hekim

 

 

Sıra No / Konu 43 / Çalışma Yaşamı ve Beslenme
Konunun genel amacı Katılımcıların, yeterli ve dengeli beslenmenin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyerinde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini ve besin gruplarını sıralar.
 • Beslenmenin çalışan kişinin yaşamındaki önemi ve etkilerini açıklar.
 • Nitelikli toplu beslenme ve ölçütlerini bulur.
 • Ağır ve tehlikeli işte çalışanların sağlık riskleri ve beslenme ilişkisini açıklar.
Konunun alt başlıkları
 • Yeterli ve dengeli beslenme
 • İş sağlığı ve güvenliği ile beslenmenin ilişkisi
 • Toplu beslenme
Yüz yüze / toplam ders saati -/2
Eğitici H-1, H-2, H-3*, H-4, H-11** Beslenme ve diyetetik.

 

 

 

Sıra No / Konu 44 / Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
Konunun genel amacı Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve işyerinde gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar.
 • İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler.
 • İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir.
Konunun alt başlıkları
 • Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri
 • Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri
 • Eğitimin niteliği ve periyodu
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi
 • İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar
 • İşçi ve işveren ilişkilerinde iletişim
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 2/4
Eğitici H-11**Hekim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sıra No / Konu
45 / İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
Konunun genel amacı

Katılımcıların, işyerinde kullanılabilecek epidemiyoloji, kayıt – istatistik ve araştırma yöntemlerini tanımalarına ve bu yöntemlere ilişkin temel kavramları öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Epidemiyoloji tanımını yapar ve kullanılan yöntemleri sıralar.
 • Epidemiyolojinin temel kavramlarını söyler.
 • İşyeri hekiminin işyerinde araştırma yapmakla ilgili etik sorumluluklarını ifade eder.
Konunun alt başlıkları
 • Epidemiyolojinin tanımı
 • Epidemiyolojinin temel kavramları
 • Epidemiyolojide veri kaynakları
 • Epidemiyolojinin iş sağlığı alanında kullanım amaçları
 • İşyeri hekiminin işyerinde araştırma yapmakla ilgili etik sorumlulukları
 • Çalışma yaşamında kullanılan epidemiyolojik araştırma yöntemleri:
  • Kesitsel araştırmalar
  • Vaka-kontrol araştırmaları
  • Kohort araştırmaları
  • İşyerinde araştırma örneklerinin sunumu
Yüz yüze / toplam ders saati 3/6
Eğitici H-2*, H-4*Doktora

 

 

 

Sıra No / Konu 46 / İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin izlenmesi, aksayan hususların saptanabilmesi, çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan ölçüm ve izlem kayıtlarının değerlendirilmesi hususunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yükümlülüklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • İşyeri hekiminin konuyla ilgili görevlerini yapar.
 • Zorunlu sağlık kayıt formları ve form doldurma sürelerini söyler.
Konunun alt başlıkları
 • İşyeri kayıtlarından örnek çalışmalar
 • İlgili mevzuat
Yüz yüze / toplam ders saati 2/5
Eğitici H-1, H-2, H-8**Hekim

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 47 / İş Sağlığı Etiği
Konunun genel amacı Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramı ve uluslararası etik kuralları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Çalışma hayatında etiği tanımlar.
 • Etik kurallarının yer aldığı ulusal ve uluslararası yasal/yasal olmayan düzenlemeleri belirler.
 • Temel hekimlik değerleri ile işyeri hekimi ve çalışma yaşamını etkileyen etik konu başlıklarını açıklar.
 • İşyeri hekimliği alanında, etik sorunların çözümünde olası eylem seçeneklerini belirler.
Konunun alt başlıkları
 • Çalışma yaşamını etkileyen etik konu başlıkları
 • Tanımlar
 • “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar Rehberi” ve uygulamaları
 • Çalışma yaşamında etik değerler ile çatışabilen olgular
  • Olguların nedenleri ve bu olgulardaki etik sorunlar
  • Çalışanların sağlığına ilişkin bilgilerin ve kayıtların tutulmasında sır saklama yükümlülüğü
  • İşyeri hekimliği alanında etik sorunların çözümü
Yüz yüze / toplam ders saati 2/5
Eğitici H-2, H-4, H-11**Tıp tarihi ve etik

 

 

Sıra No / Konu 48 / Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
Konunun genel amacı Katılımcılara, hazırlanan örnek vakalar üzerinden iş sağlığında problem çözme tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve grup çalışması becerilerini kazandırmaktır.
Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Hazırlanan örnek vakalar üzerinden iş sağlığında problem çözme tekniklerini kullanır.
 • Grup çalışması yapar ve sunum becerilerini kullanır.
 • Yetişkin eğitim tekniklerini kullanır.
Konunun alt başlıkları
 • 5 katılımcıya 1 vaka düşecek şekilde alana özgü vaka havuzunun oluşturulması
 • En fazla beşer kişilik grupların oluşturulması
 • Hazırlık için yarım gün süre ve yeterli malzeme verilmesi
 • Grup sunumlarının yapılması
 • Sunumların gruplar tarafından değerlendirilmesi
Yüz yüze / toplam ders saati 8/8
Eğitici H-11**Hekim

 

 

 

 

 

 

Sıra No / Konu 49 / Son Test ve Genel Değerlendirme
Konunun genel amacı Eğitim programının sonunda programın genel değerlendirmesini yapmak. Katılımcıların kurs sonrası geri bildirimlerini almak ve kazanım düzeylerini belirlemek amacıyla kurum içinde son test uygulamak.
Yüz yüze / toplam ders saati 1/1
Eğitici H-11

 

 

Sıra No / Konu 50 / İşyerinde Pratik Uygulamalar
Konunun genel amacı Katılımcıların, bu eğitim programı kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri, işyeri hekiminin görev yaptığı bir işyeri ortamında kullanabilmelerine olanak tanımak ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Hedefleri Bu uygulama sonunda katılımcılar;

 • Teorik bilgilerini hayata geçirir.
 • Sahada yaşanan sorunları tespit eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • İşyerinde sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimi yapar.
 • Sağlık eğitimi yapar.
 • Çalışma raporu hazırlar.
Süresi 40 saat işyeri uygulama eğitimi
Eğitici İşyeri hekimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ UYGULAMA RAPORU

 

A. STAJYER BİLGİLERİ Adı ve Soyadı 
Çalıştığı kuruluş  Staj süresi 
B. İŞYERİ BİLGİLERİ Unvanı  Adresi
Telefon  Faks E-posta
İşçi sayısı
Kadın Erkek Toplam
Vardiya sayısı ve çalışma saatleri 
Tehlike sınıfı:
* Az tehlikeli * Tehlikeli * Çok tehlikeli
Risk değerlendirmesi:
* Yok * Var; yöntemi: 
Mevcut risk etmenleri (Her biri için alınan önlemlere en az 2 örnek):
* Fiziksel; alınan önlemler: * Kimyasal; alınan önlemler: 
* Biyolojik; alınan önlemler:  * Psikososyal; alınan önlemler: 
* Ergonomik; alınan önlemler:  * Diğer (varsa); alınan önlemler: 
Özel risk grupları:
* Yok * Var; mevcut özel risk grubu:
™ Kadın ™ Özürlü ™ Genç
™ Yaşlı ™ Göçmen  
İSGB:
* Yok  * Var; İSGB`de çalışan kişi sayısı ve unvanları:
İşyerindeki uzman hekim sayısı ve branşları 
Diğer sağlık personeli sayısı ve branşları 
Bulunan sağlık araçları 
Tıbbi atık yönetim politikası:
* Yok  * Var; ayrıntıları:
Son 1 yıldaki acil müdahale sayısı 
OSGB`den hizmet alınma durumu:
* Hayır  * Evet; OSGB unvanı:
İSG Kurulunun düzenli toplanma durumu:
* Evet  * Hayır; nedeni:
Son 1 yılda gerçekleşen iş kazaları sayıları:
Ölümlü İşe devamsızlık Hafif yaralanma
Muhtemel meslek hastalıkları 
Son 3 yıllık meslek hastalığı vaka sayıları:
  Şüphe   Tanı
İşe giriş muayenesi yapılma durumu:
* Evet * Hayır
Periyodik muayenelerin yapılma durumu:
* Evet * Hayır
C. RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 1. 1.  İşçi sayısı 1 ilâ 50 arasında ise işyeri genelinde,
 2. 2.  50’den fazla ise işyerinin bölümlerinden birinde,

eğitim programında öğretilenlere uygun ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yapılarak staj raporuna eklenecektir.

 

 

Stajyer

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

 

İşyeri Hekimi

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

 

İş Güvenliği Uzmanı

(Bulunması halinde)

Adı Soyadı

Belge Sınıfı

Tarih ve İmza

 

 

 

İşyeri Onayı

Adı Soyadı

Unvanı

Tarih ve İmza

 

 

Eğitim Kurumu Onayı

Adı Soyadı

Unvanı

Tarih ve İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in 20 nci maddesine dayanarak hazırlanmış olan “İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı”, aşağıda üyeleri yer alan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün         tarihli ve         sayılı oluru ile oluşturulmuş komisyon tarafından uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

Nasip Gül İNCEKARA

İSG Uzmanı

Ali Rıza ERGUN

İSG Uzmanı

İsmail ÇELİK

İSG Uzmanı

Dr. Bülent GEDİKLİ

İSGÜM

Dr. Adnan AĞIR

İSGGM

Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim MYO

Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Gazi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ

Ankara Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ

ODTÜ

Mühendislik Fakültesi

Dr. M. Tahir SOYDAL

Sağlık Bakanlığı

Dr. Hınç YILMAZ

Sağlık Bakanlığı

Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER

ODTÜ

Mühendislik Fakültesi

Dr. Sabahattin KOCADAĞ

Sağlık Bakanlığı

Dr. Rana GÜVEN

İSGGM

Kasım ÖZER

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Komisyon Başkanı